Bộ môn Báo chí

Hắc Xuân Cảnh
Lê Hà Phương
Lê Thị Thu Hiền
Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Nguyễn Thanh Hải
Thái Thị Ngọc Loan
Trần Thị Nhung
Phạm Thị Quỳnh Nga