Bộ môn Báo chí

Hắc Xuân Cảnh
Lê Hà Phương
Lê Thị Thu Hiền
Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Nguyễn Thanh Hải
Thái Thị Ngọc Loan
Trần Thị Nhung