Bộ môn Lý luận Chính trị

Nguyễn Văn Trung
Đinh Thế Định
Nguyễn Thị Diệp
Nguyễn Thị Mỹ Hương
Nguyễn Thị Hải Yến
Trần Cao Nguyên
Trần Thị Hạnh
Dương Thị Mai Hoa
Phan Thị Nhuần