Bộ môn Triết học

Phạm Thị Bình
Trần Viết Quang
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Lương Bằng
Nguyễn Văn Thiện
Phan Huy Chính
Lê Thị Nam An
Nguyễn Văn Sang