BCH Chi bộ cán bộ

Hắc Xuân Cảnh
Vũ Thị Phương Lê
Trần Viết Quang