BCH Đảng bộ bộ phận

Trần Viết Quang
Hắc Xuân Cảnh
Nguyễn Thái Sơn
Đặng Thị Minh Lý
Võ Thị Hoài Thương