Lãnh đạo Viện KHXH và NV

Trần Viết Quang
Nguyễn Thái Sơn
Hắc Xuân Cảnh
Đặng Thị Minh Lý