BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                              

 

Nội dung ôn thi cao học Chuyên ngành

CHÍNH TRỊ HỌC VÀ LÝ LUẬN  & PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BỘ MÔN GDCT

Môn CNXH Khoa học

1. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.

1.1. Giai câp công nhân và những diều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai câp công nhân.

1.2. Vai trò của Đảng Cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.

1.3. Cách mạng XHCN là quy luật phổ biến trong việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai câp công nhân.

1.4. Lý luận cách mạng không ngừng của chủ nghĩa Mác- Lênin và sự vận dụng của Đảng ta.

1.5. Giai câp công nhân Việt Nam.

        2. Hình thái kinh tế - xã hội CSCN.

2.1. Sự phân kỳ hình thái kinh tế - xã hội CSCN.

2.2. Những đặc trưng cơ bản của xã hội XHCN.

2.3. Thời kỳ quá độ lên CNXH.

2.4. Thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam

      3. Thời đại hiện nay.

3.1. Những mâu thuẫn của thời đại hiện nay.

3.2. Những đặc điểm và xu thế vận động của thời đại hiện nay.

      4. Nhà nước XHCN.

4.1. Nhà nước chuyên chính vô sản - Nhà nước XHCN.

4.2. Hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ lên CNXH.

4.3. Đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay.

     5. Liên minh giữa công nhân với nông dân và trí thức trong thời kỳ quá độ lên CNXH.

5.1. Cơ cấu xã hội- giai cấp trong thời kỳ quá độ lên CNXH.

5.2. Nội dung của liên minh Công - Nông - Trí thức trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam.

         6. CNXH với vấn đề dân tộc.

6.1. Dân tộc và hai xu hướng khách quan của sự phát triển dân tộc.

6.2. Cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác - Lênin và đường lối, chính sách dân tộc của Đảng và nhà nước ta.

       7. CNXH với vấn đề tôn giáo.

7.1. Bản chất, nguồn gốc và tính chất của tôn giáo.

7.2. Nguyên tắc giải quyết vấn đề tôn giáo trong CNXH.

7.3. Tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam và việc thực hiện chính sách đối với tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay.

         8. CNXH với vấn đề gia đình.

8.1. Vị trí, chức năng của gia đình trong xã hội.

8.2. Những định hướng xây dựng gia đình trong CNXH.

8.3. Những vấn đề cơ bản trong xây dựng gia đình ở nước ta hiện nay.

          9. CNXH với vấn đề con người và phát huy nguồn lực con người.

9.1. Quan niệm về con người và nguồn lực con người.

9.2. Phương hướng và giải pháp phát huy nguồn lực con người trong quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam.

        

 

                          Tài liệu tham khảo

1. Hội đồng TƯ chỉ đạo biên soạn giáo trình Quốc gia các bộ môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo trình CNXH khoa học, NXB, CTQG, HN, 2005

2.TS. Phạm Công Nhất, PGS.TS. Phan Thanh khôi, Một số chuyên đề về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, tập III, Nxb Lý luận chính trị, HN. 2008

3.GS.TS. Nguyễn Trọng Chuẩn, TS. Phan Văn Đức, TS. Hồ Sỹ Quý, Những quan điểm cơ bản của C. Mác, Ph. Ăngghen. V.I. Lênin về CNXH và thời kỳ quá độ, Nxb CTQG, HN. 1997

4. Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương, Vấn đề về tôn giáo và chính sách tôn giáo của đảng cộng sản Việt Nam, Nxb CTQG, HN, 2002

5. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội VII, VIII, IX, X, XI, XII

                                                                                                  Nghệ An, ngày 26 tháng 12 năm 2018