BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   CỘNG HÒA XẪ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                              

Nội dung ôn thi cao học Chuyên ngành

CHÍNH TRỊ HỌC VÀ LÝ LUẬN  & PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BỘ MÔN GDCT

Môn Triết học

 

1. Vấn đề cơ bản của triết học. Các trường phái triết học

2. Vật chất và ý thức: 

    2.1.Phạm trù vật chất.    

    2.2.Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý thức.

    2.3.Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức.

3. Các nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật.

    3.1.Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến

    3.2.Nguyên lý về sự phát triển.

4. Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật

    4.1.Cái riêng và cái chung.

    4.2.Nguyên nhân và kết quả.

    4.3.Tất nhiên và ngẫu nhiên;

    4.4.Nội dung và hình thức;

    4.5.Bản chất và hiện tượng;

    4.6.Khả năng và hiện thực.

5. Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật v

    5.1.Quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại.

    5.2.Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập.

    5.3.Quy luật phủ định của phủ định.

6. Lý luận nhận thức

    6.1.Bản chất của nhận thức.

    6.2.Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức.

    6.3.Nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính.

    6.4.Nhận thức kinh nghiệm và nhận thức lý luận.

7. Chủ nghĩa duy vật lịch sử

    7.1.Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.

    7.2.Biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng.

    7.3.Quá trình lịch sử - tự nhiên của sự phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội.    

    7.4.Tồn tại xã hội và ý thức xã hội.

    7.5.Bản chất con người.

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo trình Triết học Mác - Lênin, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Triết học Mác - Lênin, Nxb. Chính trị quốc gia (dùng trong các trường đại học, cao đẳng), Hà Nội, 2006.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Nxb. Chính trị quốc gia (dùng trong các trường đại học, cao đẳng), Hà Nội, 2009.

4. Đảng Cộng sản Việt Nam, Các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII.

                                                                                 Nghệ An, ngày 26 tháng 12 năm 2018