TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆN KHOA HỌC XH&NV                                                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12/HTKH/KHXHNV                                                                                        Nghệ An, ngày 15 tháng 3 năm 2019

 

THÔNG BÁO

tổ chức hội thảo khoa học

Nghiên cứu, giảng dạy các môn Khoa học xã hội và nhân văn trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo”.

Hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Sư phạm Vinh (nay là Trường Đại học Vinh), 1 năm thành lập Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn; nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy theo tiếp cận CDIO, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Vinh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: Nghiên cứu, giảng dạy các môn Khoa học xã hội và nhân văn trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo”.

I. MỤC TIÊU HỘI THẢO

- Nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy các môn Khoa học xã hội và nhân văn đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29 của BCHTW (khóa XI).

- Góp phần đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá trong đào tạo các ngành Khoa học xã hội và nhân văn theo tiếp cận CDIO ở Trường Đại học Vinh.

- Tạo diễn đàn trao đổi học thuật; tăng cường mối quan hệ hợp tác trong nghiên cứu khoa học giữa Viện KHXH&NV Trường Đại học Vinh với các đơn vị, các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các trường đại học trong và ngoài nước.

II. NỘI DUNG HỘI THẢO

Hội thảo tập trung vào những nội dung chính sau:

- Cơ sở khoa học của việc nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy các môn Khoa học xã hội và nhân văn.

- Thực trạng nghiên cứu, giảng dạy các môn Khoa học xã hội và nhân văn hiện nay.

- Triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu của các đề tài KH&CN về đổi mới giảng dạy theo tiếp cận CDIO tại Trường Đại học Vinh vào quá trình đào tạo các ngành Khoa học xã hội và nhân văn.

- Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy các môn Khoa học xã hội và nhân văn đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

- Tác động của cuộc cách mạng 4.0 và xu thế phát triển của các ngành Khoa học xã hội và nhân văn.

III. MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ HỘI THẢO

1. Đối tượng tham gia:

Các nhà khoa học, cán bộ quản lý, giảng viên, học viên, sinh viên và tất cả những người quan tâm tới lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn trong và ngoài nước.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức:

Hội thảo dự kiến tổ chức vào tháng 5 năm 2019 (1 ngày) tại Trường Đại học Vinh, (182 Lê Duẩn, TP.Vinh, Nghệ An).

3. Quy định bài viết:

- Bài viết đúng chủ đề, tập trung vào các vấn đề lý luận và thực tiễn nghiên cứu, giảng dạy các ngành Khoa học XH&NV và chưa được công bố trên bất kỳ ấn phẩm nào.

- Toàn bộ bài viết không quá 5.000 từ, được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, giãn dòng 1.5 line; phần tóm tắt không quá 200 từ, được viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

- Họ tên, học vị, chức danh khoa học, nơi công tác của tác giả cần được ghi ở đầu bài viết, sau tiêu đề của bài. Mỗi bài viết đầy đủ phải có 5 từ khóa, trình bày theo thứ tự alphabet, viết sau phần tóm tắt. Các đoạn trích dẫn trong bài để trong ngoặc kép, không in nghiêng. Trích dẫn phải chính xác, người viết phải tự chịu trách nhiệm cá nhân về phần trích dẫn. Tài liệu tham khảo để ở cuối bài có đánh số thứ tự và trình bày theo trình tự sau: tên tác giả, năm xuất bản, tên tài liệu tham khảo (in nghiêng), tên nhà xuất bản, nơi xuất bản.

4. Quy trình biên tập:

Các bài viết được xét duyệt, có nội dung tốt sẽ được in trong Kỷ yếu hội thảo. Ban Tổ chức sẽ không phản hồi đối với những bài không đạt yêu cầu.

Các bài tham gia hội thảo được ít nhất 2 thành viên trong Ban Nội dung của Hội thảo xét duyệt. Nếu có yêu cầu chỉnh sửa, Ban Tổ chức sẽ gửi lại tác giả để hoàn thiện và gửi lại trong vòng 2 tuần kể từ sau khi nộp bài.

5. Đăng ký và gửi bài:

Thời hạn đăng ký tham dự và gửi bài: trước ngày 30 tháng 4 năm 2019. Bài viết gửi về địa chỉ email: vienkhxhnv@vinhuni.edu.vn hoặc nts@gmail.com

Mọi thông tin về Hội thảo xin vui lòng liên hệ: PGS.TS Nguyễn Thái Sơn, Phó viện trưởng Viện KHXH&NV, điện thoại: 0916152529.

Rất mong nhận được sự tham gia của Quý vị.

Nơi nhận:

- Phòng HCTH;

- Phòng Đào tạo;

- Phòng HTQT;

- Các Học viện; Trường ĐH, CĐ;

- Các nhà KH, QL, GV, HV,SV;

- Lưu VP;

T.M BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO Q. VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

PGS.TS. Trần Viết Quang