1
Bạn cần hỗ trợ?
Wednesday,day 22 month 1 year 2020

Các công trình đã công bố

Giá trị những bài viết của Nguyễn Văn Tố trên báo Thanh Nghị
21:16 19/01/2020
Tóm tắt: Nguyễn Văn Tố là một nhân sĩ có tiếng trước Cách mạng tháng Tám, ông làm việc tại Trường Viễn Đông Bác Cổ (École Française d’Extrême – Orient - một cơ quan nghiên cứu lịch...
Sức mạnh mềm trong một thế giới đang thay đổi
06:19 13/01/2020
Lâu nay, sức mạnh mềm đã trở thành một nguồn “tài nguyên quyền lực” mới của quốc gia, có tác động và ảnh hưởng mạnh mẽ đến quan hệ quốc tế. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và thế giới...
Yêu cầu đổi mới quản lý nhà nước đối với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay
06:10 13/01/2020
Chủ trương, đường lối về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một sự sáng tạo của Đảng ta, là sự vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiễn Việt Nam...
Đổi mới chính trị nhưng không làm thay đổi chế độ chính trị
05:59 13/01/2020
Hơn 30 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta có nhiều đổi mới cả về kinh tế, xã hội và chính trị. Tại mỗi kỳ đại hội Đảng, báo cáo chính trị đều đề cập...
Vai trò của hệ giá trị văn hóa đối với quá trình phát triển bền vững đất nước
09:46 03/01/2020
Trong xu thế toàn cầu hóa diễn ra nhanh chóng, nền kinh tế thị trường thâm nhập ngày càng sâu rộng vào các ngõ ngách của các quốc gia. Cùng với đó, nhân loại phải chứng kiến những...
Web link
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn; Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383855452; Fax: 02383855269; Email: vienkhxhnv@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS. Trần Viết Quang - Viện trưởng
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.