Ngày 13/5/2020, Nhà trường có Công văn số 397/ĐHV - CTCTHSSV về việc xét chọn học bổng tài trợ của Quỹ học bổng "Đồng hành" cho đối tượng là học sinh, sinh viên của Trường Đại học Vinh. Nay, Viện KHXH&NV thông báo cho các sinh viên toàn Viện nghiên cứu Công văn để thực hiện. Mọi thông tin chi tiết xem file đính kèm. cong_van_xets_chon_hoc_bong_dong_hanh_nam_2020.pdf  mau_ho_so_hb_dong_hanh.doc

TLQLHVSV