Căn cứ Quyết định số 3119/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức năm 2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo tuyển dụng công chức năm 2019, cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ THI TUYỂN CÔNG CHỨC

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký thi tuyển công chức:

1.1. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

1.2. Đủ 18 tuổi trở lên;

1.3. Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

1.4. Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí tuyển dụng;

1.5. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

1.6. Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

1.7. Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

2.1. Không cư trú tại Việt Nam;

2.2. Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

2.3. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở  giáo dục.

iI. CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

Căn cứ nhu cầu công tác thực tế của các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tổng chỉ tiêu tuyển dụng công chức   năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là: 91 chỉ tiêu.  

Việc đăng ký tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo theo quy định của Khoản 4 Điều 7 Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 9 tháng 10       năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và  Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức. Cụ thể:

1. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác;

2. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (Nếu trúng tuyển thí sinh sẽ hoàn thiện chứng chỉ trong thời gian tập sự); hoặc bằng tốt nghiệp đại học ngành hành chính học, thạc sỹ quản lý hành chính công, tiến sỹ quản lý hành chính công;

3. Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

4. Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

(Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo Thông báo)

III. ƯU TIÊN TRONG THI TUYỂN CÔNG CHỨC

Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN THI TUYỂN CÔNG CHỨC

1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức trên giấy.

1.1. Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần

– Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hoá, thể thao và du lịch, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút;

– Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

(Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ, thí sinh không phải thi ngoại ngữ tại vòng 1).

– Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

(Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là tin học, thí sinh không phải thi tin học tại vòng 1).

1.2. Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

1.3. Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên.

1.4. Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi trắc nghiệm Kiến thức chung, Ngoại ngữ, Tin học; nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi, thí sinh được thi tiếp vòng 2.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

2.1. Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của thí sinh dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

2.2. Hình thức thi: Thi viết.

2.3. Thời gian thi: 180 phút.

2.4. Thang điểm: 100 điểm.

V. TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC

1. Phiếu đăng ký dự tuyển:

1.1. Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu tại Phụ lục 3 kèm theo Thông báo này.

1.2. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí, hoàn toàn chịu trách nhiệm về Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển vào từ 02 vị trí trở lên, khai không đúng sự thật sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi hoặc bị hủy kết quả thi tuyển.

2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

2.1. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng (Từ ngày 09/9/2019 đến 17 giờ 00 ngày 08/10/2019).

2.2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 .

3. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

(Chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo Thông báo)

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ LỆ PHÍ DỰ THI

Thời gian, địa điểm và lệ phí dự thi sẽ thông báo cụ thể đến từng thí sinh và trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch./.

PHỤ LỤC 1
Chỉ tiêu, vị trí tuyển dụng, điều kiện, tiêu chuẩn vị trí tuyển dụng công chức năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(Ban hành kèm theo Thông báo số 3579 /TB-BVHTTDL ngày 09 tháng 9 năm 2019
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

TTĐơn vị  đăng ký tuyển dụngChỉ tiêu  tuyển dụngVị trí việc làm tuyển dụngĐiều kiện tiêu chuẩn trình độ
đào tạo VTVL tuyển dụng
Điều kiện,
tiêu chuẩn  khác
Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành  ngoại ngữ hoặc tin học
Trình độ đào tạo
chuyên môn
Chứng chỉ
nghiệp vụ
12345678
1Vụ Văn hóa dân tộc
(03 chỉ tiêu)
1Chuyên viên công tác xây dựng và thực hiện chính sách văn hóa dân tộc thiểu sốVăn hóa; Khoa học xã hội và nhân văn
1Chuyên viên công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống, xây dựng đời sống văn hóa các dân tộc thiểu sốVăn hóa; Khoa học xã hội và nhân văn
1Chuyên viên công tác Hành chính – Văn thưHành chính; Văn thư, Lưu trữ; Khoa học xã hội và nhân văn; Quản trị kinh doanhVăn thư – Lưu trữ (đối với các trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên ngành Khoa học xã hội và nhân văn; Quản trị kinh doanh)
2Vụ Gia đình
(06 chỉ tiêu)
1Chuyên viên theo dõi phòng, chống bạo lực gia đìnhTâm lý học; Công tác xã hội; Xã hội học; Y tế công cộng; Gia đình
1Chuyên viên theo dõi bình đẳng giới trong gia đìnhTâm lý học; Công tác xã hội; Xã hội học; Y tế công cộng; Gia đình
1Chuyên viên theo dõi chăm sóc người cao tuổiTâm lý học; Công tác xã hội; Xã hội học; Y tế công cộng; Gia đình
1Chuyên viên theo dõi và xây dựng chính sách về gia đìnhLuật
1Chuyên viên theo dõi xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đìnhTâm lý học; Công tác xã hội; Xã hội học; Y tế công cộng; Gia đình; Kinh tế; Thống kê
1Chuyên viên theo dõi hợp tác quốc tế về gia đìnhQuan hệ quốc tế; Quốc tế họcNgoại ngữ tiếng Anh
3Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
(01 chỉ tiêu)
1Chuyên viên theo dõi nhiệm vụ quản lý phát triển công nghệ, phòng Quản lý phát triển công nghệKinh tế
4Vụ Kế hoạch, Tài chính
(03 chỉ tiêu)
1Chuyên viên làm việc tại Phòng Đầu tư kinh doanh và Thương mạiLuật Kinh tế; Luật Quốc tế
1Chuyên viên làm việc tại Phòng Kiểm tra Quyết toánKế toán kiểm toán
1Chuyên viên   làm việc tại Phòng  Kế hoạch, Tổng hợp và Quy hoạch kiêm công tác hành chính văn thư VụQuản lý Văn hóaVăn thư, lưu trữ trở lên
5Vụ Đào tạo
(02 chỉ tiêu)
1Chuyên viên công tác cải cách hành chính; quản lý học sinh, sinh viên; trang tin điện tử;  hành chính văn thưKhoa học xã hội và nhân vănNữ giới
1Chuyên viên theo dõi công tác hợp tác quốc tế trong đào tạo; đào tạo, bồi dưỡng và quản lý lưu học sinh ở nước ngoàiNgôn ngữ AnhNgoại ngữ tiếng Anh
6Vụ
Pháp chế
(01 chỉ tiêu)
1Chuyên viên thực hiện công tác pháp chếLuật
7Đoàn
Thanh niên Bộ
(01 chỉ tiêu)
1Chuyên viên chuyên trách ĐoànMỹ thuật; Quản lý văn hóa; Công tác xã hội; Chính trị học; Triết học; Xã hội học; Quan hệ quốc tếĐộ tuổi: Từ 22 đến 31 tuổi
8Văn phòng Bộ
(11 chỉ tiêu)
2Chuyên viên hành chính, Phòng Hành chính – Lưu trữQuản lý nhà nước; Quan hệ quốc tế
1Chuyên viên an ninh – quốc phòng, Phòng Hành chính – Lưu trữGiáo dục quốc phòng và an ninhNam giới
3Chuyên viên văn thư, Phòng Hành chính – Lưu trữVăn thư, Lưu trữ; Luật; Hành chính
1Chuyên viên truyền thông, Phòng truyền thôngBáo chí; Truyền thông
1Chuyên viên cải cách hành chính, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chínhHành chính; Luật
1Chuyên viên tổng hợp, Phòng Tổng hợpVăn hóa học
1Chuyên viên quản trị công sở, Phòng Quản trịQuản lý văn hóa
1Chuyên viên kế toán tổng hợp, Phòng Tài vụKế toán
9Thanh tra Bộ
(04 chỉ tiêu)
1Chuyên viên công tác văn thư – hành chính, Phòng Hành chính – Tổng hợpVăn hóa; Quan hệ quốc tếNghiệp vụ  văn thư
1Chuyên viên theo dõi, thực hiện công tác thanh tra văn hóa, Phòng Thanh tra Văn hóa – Gia đìnhVăn hóa; Tài chính
1Chuyên viên theo dõi, thực hiện công tác thanh tra du lịch, Phòng Thanh tra Du lịchDu lịch; Kinh tế tài chính
1Chuyên viên theo dõi, thực hiện công tác thanh tra tài chính, Phòng Thanh tra Hành chính và Chống tham nhũngTài chính; Kế toán
10Cục Di sản
văn hóa
(02 chỉ tiêu)
2Chuyên viên quản lý di tích, lập hồ sơ di sản thế giớiKiến trúc, Quản lý văn hóa
11Cục Nghệ thuật biểu diễn
(06 chỉ tiêu)
2Chuyên viên quản lý hoạt động nghệ thuật, Phòng Nghệ thuậtÂm nhạc
1Chuyên viên Hành chính – Tổng hợp, Văn phòng CụcKế toán, phân tích và kiểm toán
1Chuyên văn Văn thư – Lưu trữ, Văn phòng CụcVăn thư, Lưu trữ
1Chuyên viên quản lý hoạt động biểu diễn và bản ghi âm ghi hình, Phòng Quản lý biểu diễn và bản ghi âm, ghi hìnhQuản lý văn hoá
1Chuyên viên quản lý hoạt động văn học, Phòng Văn họcVăn học
12Cục
Điện ảnh
(05 chỉ tiêu)
1Chuyên viên đại diện Cục công tác tại TP. Hồ Chí Minh, Văn phòng CụcQuản lý văn hoá; Văn hoá học; Hành chính
1Chuyên viên Tổng hợp, Văn phòng CụcQuản lý văn hoá; Văn hoá học; Hành chính
1Chuyên viên Kinh tế, Văn phòng CụcTài chính – Ngân hàng; Kế toán
1Chuyên viên Hợp tác quốc tế, Văn phòng CụcQuản trị Tài chính; Tiếng AnhNgoại ngữ tiếng Anh
1Chuyên viên Nghệ thuật, Phòng Nghệ thuậtĐạo diễn điện ảnh; Biên kịch điện ảnh; Lý luận phê bình điện ảnh; Xã hội học
13Cục Bản quyền tác giả
(08 chỉ tiêu)
2Chuyên viên hợp tác quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan, Phòng Thông tin và Hợp tác quốc tếTiếng Anh; Tiếng Trung Quốc; Tiếng Hàn Quốc; Tiếng Nhật Bản; Ngoại giao; Ngoại thươngNgoại ngữ tiếng Anh, tiếng Trung Quốc
2Chuyên viên quản lý về quyền tác giả, quyền liên quan, Phòng Quản lý Quyền tác giả, quyền liên quanLuật
2Chuyên viên quản lý về công nghiệp văn hóa, Phòng Quản lý công nghiệp văn hoáQuản lý văn hóa; Văn hóa học; Quản trị kinh doanh
1Chuyên viên tổ chức – cán bộ, Văn phòng CụcQuản trị nhân lực; Chính trị; Quản lý nhà nước; Hành chính
1Chuyên viên hành chính – tổng hợp, Văn phòng CụcHành chính; Quản lý nhà nướcNam giới
14Cục Văn hóa cơ sở
(02 chỉ tiêu)
1Chuyên viên quản trị công sở, Văn phòng CụcQuản lý văn hóa
1Chuyên viên quản lý hoạt động tuyên truyền, Phòng Tuyên truyền cổ độngQuản lý văn hóa
15Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
(01 chỉ tiêu)
1Chuyên viên theo dõi mảng tổng hợp, hợp tác quốc tế về mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãmNghệ thuật
16Cục Hợp tác quốc tế
(03 chỉ tiêu)
1Chuyên viên Phiên dịch, Phòng Châu ÂuTiếng AnhNgoại ngữ tiếng Anh
1Chuyên viên khu vực, Phòng Châu Á – Thái Bình DươngĐối ngoại, Tiếng AnhNgoại ngữ tiếng Anh
1Chuyên viên khu vực, Phòng Châu Á – Thái Bình DươngNhật Bản họcSử dụng thành thạo tiếng AnhNgoại ngữ tiếng Nhật
17Tổng cục Thể dục thể thao
(16 chỉ tiêu)
2Chuyên viên tham mưu phát triển các hoạt động thể thao cho mọi người, Vụ Thể dục thể thao quần chúngThể dục thể thao
1Chuyên viên tham mưu tổng hợp về thể thao thành tích cao, Vụ Thể thao thành tích cao IThể dục thể thao
1Chuyên viên tham mưu quản lý nhà nước và phát triển các hoạt động thể thao chuyên nghiệp, Vụ Thể thao thành tích cao IIThể dục thể thao
1Chuyên viên tổ chức, thực hiện công tác thống kê về thể dục thể thao và quản lý tài sản nhà nước, Vụ Kế hoạch, Tài chínhKinh tế; Thống kê
1Chuyên viên quản lý tài chính, Vụ Kế hoạch, Tài chínhKinh tế; Tài chính
1Chuyên viên tham mưu quản lý nhà nước về hội trong lĩnh vực Thể dục thể thao, Vụ Tổ chức cán bộThể dục thể thao
1Chuyên viên tổ chức bộ máy, Vụ Tổ chức cán bộNội vụ, Hành chính công
1Chuyên viên tổng hợp hoạt động chuyên môn và theo dõi các chương trình công tác của Tổng cục, Phòng Tổng hợp Văn phòng Tổng cụcThể dục thể thao
2Chuyên viên tổng hợp, thống kê, soạn thảo các văn bản hành chính, Phòng Tổng hợp Văn phòng Tổng cụcThể dục thể thao
2Chuyên viên tham mưu xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật về thể dục thể thao, Phòng Pháp chế Văn phòng Tổng cụcLuật
1Chuyên viên tham mưu về công tác tuyên truyền, giáo dục, chính trị, tư tưởng, đạo đức trong lĩnh vực Thể dục thể thao, Phòng Thi đua, tuyên truyền Văn phòng Tổng cụcChính trị; Tâm lý học giáo dục
1Chuyên viên tham mưu về công tác truyền thông, quan hệ báo chí,  Phòng Thi đua, tuyên truyền Văn phòng Tổng cụcTruyền thông; Báo chí
1Chuyên viên quản lý tài sản, phòng Hành chính, Quản trị Văn phòng Tổng cụcKế toán
18Tổng cục
Du lịch
(14 chỉ tiêu)
4Chuyên viên Quản lý lữ hành, Vụ Lữ hànhKinh tế; Du lịch; Quản trị kinh doanh
1Chuyên viên quản lý khách sạn, Vụ Khách sạnKinh tế; Du lịch; Khách sạn; Quản trị kinh doanh
4Chuyên viên quản lý thị trường du lịch, Vụ Thị trường du lịchKinh tế; Ngoại giao; Du lịch; Marketing; Quản trị kinh doanh
2Chuyên viên hợp tác quốc tế về du lịch, Vụ Hợp tác quốc tếDu lịch; Ngoại giao; Kinh tế quốc tế; Quan hệ quốc tế; Kinh tế đối ngoại; Quản trị kinh doanhNgoại ngữ tiếng Anh
1Chuyên viên hành chính – Tổng hợp về công tác kế hoạch – tài chính, Vụ Kế hoạch, Tài chínhTài chính – kế toán
1Chuyên viên pháp chế, Văn phòng Tổng cụcLuật
1Chuyên viên tổng hợp,  Văn phòng Tổng cụcDu lịch; Khách sạn; Quản trị kinh doanh
19Ban Quản lý Làng Văn hoá, Du lịch các dân tộc Việt Nam
(02 chỉ tiêu)
1Chuyên viên quản lý Kế hoạch – Tài chính, Ban Kế hoạch – Tài chínhKinh tế xây dựngChứng chỉ giám sát thi công xây dựng, định giá xây dựng theo Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018
1Chuyên viên quản lý Quy hoạch, Kiến trúc và Môi trường, Ban Quy hoạch, Kiến trúc và Môi trườngQuản lý Tài nguyên, Môi trường

 


PHỤ LỤC 2

Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

(Ban hành kèm theo Thông báo số 3579/TB-BVHTTDL ngày 09 tháng 9 năm 2019

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

______________

 

 

TTTên đơn vị đăng ký tuyển dụngĐịa điểm tiếp nhận phiếu

đăng ký dự tuyển

Điện thoại liên hệ
1Vụ Văn hóa dân tộcTrụ sở cơ quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội02439438231 (máy lẻ 212, 128)
2Vụ Gia đìnhTrụ sở cơ quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội02439438231

(máy lẻ 240)

3Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trườngPhòng 402, tầng 4, nhà D, trụ sở cơ quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội0913212005

0977222269

4Vụ Kế hoạch, Tài chínhPhòng Ngân sách sự nghiệp, Vụ Kế hoạch, Tài chính, tầng 1, nhà A, trụ sở cơ quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội02439438081

0913383269

5Vụ Đào tạoPhòng 303, tầng 3, nhà A trụ sở cơ quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội0912019232
6Vụ Pháp chếPhòng 504, tầng 5, nhà A, trụ sở cơ quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội0906262620
7Đoàn Thanh niên BộVăn phòng Đoàn Thanh niên Bộ, tầng 4, nhà C, trụ sở cơ quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội0904626265
8Văn phòng BộPhòng Hành chính – Lưu trữ, Văn phòng Bộ, tầng 1, nhà C,  trụ sở cơ quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội02439438231

(máy lẻ 194)

 

9Thanh tra BộPhòng Hành chính – Tổng hợp, tầng 4, nhà C, trụ sở cơ quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội02439437610

 

10Cục Di sản văn hóaVăn phòng Cục Di sản văn hóa, tầng 1, nhà Đ, trụ sở cơ quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội02439447540
11Cục Nghệ thuật biểu diễnVăn phòng Cục Nghệ thuật biểu diễn, số 32 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội0902191588
12Cục Điện ảnhVăn phòng Cục Điện ảnh, số 147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội02438462588
13Cục Bản quyền tác giảVăn phòng Cục Bản quyền tác giả, số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội02438432630
14Cục Văn hóa cơ sởVăn phòng Cục Văn hóa cơ sở, tầng 2, nhà C, trụ sở cơ quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội02438251677

0916654899

15Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãmSố 38 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội0977058383
16Cục Hợp tác quốc tếVăn phòng Cục Hợp tác quốc tế, tầng 3, nhà C, trụ sở cơ quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội0988772766
17Tổng cục Thể dục thể thaoVụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thể dục thể thao, tầng 5, nhà B, số 36, Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội0904156968
18Tổng cục Du lịchVụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Du lịch, tầng 4, số 80 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội02439423760

(Máy lẻ 143)

19Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt NamSố 01 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội0983688790