LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 03

Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 20/9/2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 03

NĂM HỌC 2020 - 2021

(Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 20/9/2020)

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Lãnh đạo trực

Thứ hai, ngày 14/9/2020

Thầy Quang

7h30

Đón tiếp SV K61 nhập học

Đại diện BLĐ Viện; TLQLSV; CVHT, TLĐT; BT Đoàn TN; CV VP

Văn phòng Viện

 

15h00

Giao ban công tác HSSV

Cô Nhung

Phòng họp tầng 6 NĐH

 

Thứ ba, ngày 15/9/2020

Thầy Cảnh

7h30

Đón tiếp SV K61 nhập học

Đại diện BLĐ Viện; TLQLSV; CVHT, TLĐT; BT Đoàn TN; CV VP

Văn phòng Viện

 

14h00

Họp BCH Đảng bộ trường phiên quý III năm 2020

Cô Bình; Thầy Cảnh

Phòng họp tầng 2 NĐH

 

Thứ tư, ngày 16/9/2020

Thầy Sơn

8h00

Họp Ban xây dựng Quy chế dân chủ cơ sở của Trường Đại học Vinh

Cô Bình; Thầy Cảnh

Phòng họp tầng 2 NĐH

 

Thứ năm, ngày 17/9/2020

Cô Lý

8h30

Họp Ban Dân vận Đảng ủy trường

Cô Bình

Phòng Khánh tiết, tầng 2 NĐH

 

Thứ sáu, ngày 18/9/2020

Thầy Quang

8h15

Họp bộ môn Báo chí

GV bộ môn Báo chí

Văn phòng Viện

 

14h30

Họp CBVC toàn Viện

CBVC Viện KHXH&NV

VP Viện

 

Thứ bảy, ngày 19/9/2020

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật, ngày 20/9/2020

 

 

 

 

 

 

Cả tuần

 

 

 

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các bộ môn, các tổ chức Đảng/Đoàn thể đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: hacxuancanhdv@gmail.com trước 17h00 thứ Sáu hàng tuần