LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 43

Từ ngày 08/6/2020 đến ngày 14/6/2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 43

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 08/6/2020 đến ngày 14/6/2020)

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Lãnh đạo trực

Thứ hai, ngày 08/6/2020

Thầy Quang

15h00

Giao ban công tác QLHSSV

Cô Nhung

Tầng 6 Nhà Điều hành

 

Thứ ba, ngày 09/6/2020

Thầy Cảnh

15h00

Họp Bộ môn Báo chí

Toàn thể VC Bộ môn Báo chí

 

VP Viện

 

Thứ tư, ngày 10/6/2020

Thầy Sơn

7h30

Họp Đảng ủy bộ phận Viện

BCH Đảng bộ bộ phận Viện

VP Viện

 

7h45

Họp Chi ủy Chi bộ Cán bộ

BCH Chi bộ Cán bộ

VP Viện

 

8h00

Họp Chi bộ Cán bộ phiên tháng 6

Toàn thể đảng viên CBCB

VP Viện

 

9h00

Hội nghị Tổng kết năm học 2019 - 2020

Toàn thể CB, VC Viện

VP Viện

 

13h30

Sinh hoạt công dân HS-SV K57

Cô Nhung, SV K57

Hội trường A

 

Thứ năm, ngày 11/6/2020

Cô Lý

8h30

Lễ tổng kết khóa học của K57

Toàn thể CB, VC Viện; CBH Đoàn TN, BCH Hội SV, Chi ủy CB HVSV

 

 

Thứ sáu, ngày 12/6/2020

Thầy Quang

13h30

Sinh hoạt công dân HS-SV K57

Cô Nhung, SV K57

Hội trường A

 

Thứ bảy, ngày 13/6/2020

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật, ngày 14/6/2020

 

 

 

 

 

 

Cả tuần

 

Giảng viên giảng dạy theo thời khóa biểu

 

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các bộ môn, các tổ chức Đảng/Đoàn thể đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: hacxuancanhdv@gmail.com trước 17h00 thứ Sáu hàng tuần