TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 25

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 03/02/2020 đến ngày 09/02/2020)

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Lãnh đạo trực

Thứ hai, ngày 03/2/2020

Thầy Quang

15h00

Giao ban công tác học sinh, sinh viên

- Trưởng BQLCSII;

- TL QLHS,SV các khoa, viện, trường trực thuộc;

- CBVC phòng CTCT-HSSV

 

Tầng 6 Nhà Điều hành

 

Thứ ba, ngày 04/2/2020

Thầy Cảnh

10h

Họp Bí thư, lớp trưởng các lớp phiên tháng 2

 

  • Cô Minh Lý, cô Nhung
  • Bí thư, lớp trưởng các lớp

Văn phòng Viện

 

Thứ tư, ngày 05/2/2020

Thầy Sơn

 

 

 

 

 

Thứ năm, ngày 6/2/2020

Cô Lý

 

 

 

 

 

Thứ sáu, ngày 7/2/2020

Thầy Quang

 

 

 

 

 

Thứ bảy, ngày 8/2/2020

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật, ngày 9/2/2020

 

 

 

 

 

 

Cả tuần

 

Giảng viên thực hiện công tác coi thi, chấm thi kết thúc học kỳ II năm học 2019 - 2020

 

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các bộ môn, các tổ chức Đảng/Đoàn thể đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: hacxuancanhdv@gmail.com trước 17h00 thứ Sáu hàng tuần