Ngày 28 tháng  08 năm 2019, Hiệu trưởng Nhà trường đã  ban hành Kế hoạch số 43 /KH - ĐHV về việc Phân công cán bộ, giảng viên hỗ trợ, tư vấn sinh viên  năm học năm 2019 - 2020. Nội dung kế hoạch xem file đính kèm.phan_cong_can_bo_giang_vien.pdf

 Trân trọng.