Ngày 12/12/2019, Hiệu trưởng Nhà trường đã ban hành Kế hoạch số 72/KH-ĐHV về thực tập cuối khóa đối với sinh viên. Nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch nêu trên, Viện KHXH &NV, thông báo cho sinh viên khóa 57 các loại biểu, mẫu thực tập nghề nghiệp để các em hoàn thiện trước và sau thực tập.

Chúc các em sức khỏe và đạt kết quả cao trong quá trình thực tập.

Các biểu, mẫu xin tải file đính kèm. phieu_tiep_nhan_sv_tt.docphieu_dg_cua_cs_tt.docphieu_danh_gia_cua_gv_hd.docphan_hoi_cua_sv.docphan_hoi_cua_cs_tt.docnhat_ky_tt.docmau_giay_gioi_thieu.docmau_1_ds_sv_tttn.doc ke_hoach_tttn_ca_nhan.docxdonxinthuctap.doc cam_ket_thuc_tap.docbao_cao_tt.docbia.docx