Ngày 07/9/2020, Hiệu trưởng Nhà trường đã có Công văn số 794/ĐHV-ĐT về việc kê khai và thanh toán giờ dạy vượt định mức năm học 2019 - 2020 đối với các giảng viên. Theo đó Nhà trường yêu cầu giảng viên các bộ môn khẩn trương tiến hành kê khai chính xác, đúng tiến độ theo đúng quy định để thanh toán giờ dạy vượt chuẩn và bình xét thi đua năm học 2019 - 2020. Chi tiết xem file đính kèm 20200907_7_20200907032720300.pdf. Trân trọng Thông báo.