Chính sách công là gì?

Chính sách công là một lĩnh vực khoa học xã hội, dựa trên những nguyên tắc kinh tế học, xã hội học, luật và những chuyên ngành hàn lâm khác. Tuy nhiên, không giống với những môn khoa học khác, môn học này hoạt động nghiên cứu chính sách công định hướng và đề ra những giải pháp cụ thể cho những vấn đề thực tế. Việc nghiên cứu chính sách công không phải là những vấn đề lý thuyết mơ hồ mà nhằm vận dụng lý thuyết và những bằn chứng thực tế để thiết kế, triển khai và đánh giá những chính sách. Từ đó giúp cải thiện đời sống của người dân địa phương nói riêng và cả nước nói chung.

 Sinh viên Chính sách công được đào tạo kiến thức và kỹ năng gì?

Sinh viên theo học ngành Chính sách công ở Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn, trường Đại học Vinh sẽ được trang bị những kiến thức và kỹ năng sau:

+ Những kiến thức cơ bản, hệ thống về chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và hệ thống đường lối, quan điểm của Đảng cũng như những chính sách và phát luật của Nhà nước.

-  Sinh viên cũng được trang bị những kiến thức tổng hợp về khoa họ xã hội và nhân văn, khoa học chính trị và hoạch định, phân tích, thẩm định chính sách công. Đặc biệt, được nắm vững những kiến thức cơ bản và phương pháp nghiên cứu khoa học Chính sách công.

 - Về mặt kỹ năng, sinh viên sẽ có những năng lực như hiểu rõ các bước trong quy trình, các nhân tố tác động đến quá trình chính sách công, có khả năng phân tích vai trò của các chủ thể chính sách công cũng như sử dụng những công cụ chính sách trong quản lý xã hội, nhất là quản lý kinh tế, quản lý nhà nước. Sinh viên cũng được tạo điều kiện để phát triển kỹ năng tư duy, kỹ năng phân tích chính trị, phân tích chi phí – lợi ích trong quá trình chính sách công. Ngoài ra, sinh viên còn có khả năng đề xuất sáng kiến trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức, cơ quan Đảng và Nhà nước cũng như nghiên cứu và giảng dạy khoa Chính sách công.

- Không chỉ được đào tạo về kiến thức và kỹ năng, sinh viên còn được đào tạo về phẩm chất chính trị và đạo đức lối sống, bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; trang bị cho học viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết trong việc phân tích, quản lý, hoạch định, thực thi chính sách.

                          

Cử nhân ngành Chính sách công có thể làm được những gì?

Sau khi tốt nghiệp khóa học, sinh viên ngành Chính sách công có thể làm tốt những công việc như:

- Vận dụng tốt kiến thức chuyên sâu và nâng cao về chính sách công cho phát triển kinh tế, quản lý công và các vấn đề về thể chế, phân cấp, quy trình chính sách, hoạch định chính sách phát triển, quản lý dự án công… vào thực tiễn công việc.

- Sử dụng thành thạo các công cụ phân tích định tính, định lượng và đánh giá chính sách công, phân tích và lựa chọn các chính sách xã hội, chính sách quản lý tài nguyên, môi trường, chính sách phát triển vùng…

- Kỹ năng lập luận, tư duy theo hệ thống, nghiên cứu, phát hiện và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực chính sách công và phát triển.

- Kỹ năng hoạch định, lập kế hoạch và tổ chức thực thi các chiến lược, chính sách và dự án phát triển.

- Vận dụng linh hoạt và sáng tạo các kiến thức và kỹ năng vào thực tiễn, có năng lực sáng tạo, phát triển trong công việc…

Vị trí làm việc sau tốt nghiệp cử nhân ngành Chính sách công?

Nếu bạn mong muốn trở thành một công chức, viên chức, cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy dám đương đầu với khó khăn và tạo nên sự khác biệt thì sự lựa chọn của bạn chính là ngành Chính sach công. Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Chính sách công có thể đảm nhiệm rất nhiều vị trí công việc quan trọng không chỉ trong các cơ quan, Bộ, ban ngành mà còn trong các trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ:

- Có cơ hội làm việc trong các cơ quan nhà nước có chức năng hoạch định và thực thi chính sách: Cán bộ tham mưu, tư vấn chính sách trong các tổ chức, cơ quan thuộc hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương; các doanh nghiệp; các tổ chức kinh tế - xã hội.

- Có khả năng trở thành những chuyên gia tư vấn và phản biện chính sách công:

 + Cán bộ phân tích, nghiên cứu, cán bộ hoạch định, xây dựng chính sách, đánh giá chiến lược chính sách phát triển, cán bộ kế hoạch tại các cơ quan quản lý Nhà nước ở các bộ, ban, ngành từ TW đến địa phương.

+  Cán bộ phân tích, nghiên cứu, tư vấn chính sách, cán bộ hoạch định chính sách, cán bộ kế hoạch tại các tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ, cán bộ quản lý, cán bộ hoạch định, xây dựng chiến lược trong các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp.

- Có khả năng để trở thành các nhà nghiên cứu, giảng viên tại các cơ quan nghiên cứu chính trị, chính sách và trường đại học có đào tạo chuyên ngành liên quan đến Chính sách công.

- Có điều kiện phát triển năng lực tư duy và tăng cường khả năng phân tích định hướng trong các điều kiện thay đổi – yếu tố tiên quyết của mọi sự thành công;

- Có cơ hội học tập nâng cao ở bậc sau đại học chuyên ngành chính sách công trong và ngoài nước. 

Chính sách công là chuyên ngành mới không chỉ ở trường Đại học Vinh mà cả ở Việt Nam và nhiều quốc gia đang phát triển khác. Tuy nhiên, lĩnh vực chính sách công đã phát triển nhanh, là một ngành học thu hút sinh viên đăng ký nhiều ở Bắc Mỹ, Châu Âu và ở nhiều quốc gia phát triển trên thế giới. Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập hiện nay, tin tưởng rằng với những kiến thức cập nhật, bổ ích và phù hợp với xu thế nhu cầu xã hội, ngành học Chính sách công sẽ mang đến cho các bạn một lựa chọn tốt để có một nghề nghiệp thú vị với nhiều triển vọng trong tương lai.

                                                                                                    ThS.NCS. Phạm Thị Thúy Hồng