Sáng ngày 30/7/2020, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, giảng viên Trương Thị Phương Thảo, Tổ bộ môn Chính trị học đã bảo vệ thành công  Luận án Tiến sĩ Triết học chuyên ngành Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, Mã số: 62 22 8005. Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS. Trần Sỹ Phán - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và PGS,TS. Trần Viết Quang – Viện KHXH&NV, Đại học Vinh.

    Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận:

- Trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu những kết quả nghiên cứu của các công trình đã công bố có liên quan, luận án làm rõ các vấn đề lý luận về công chức, công vụ, đạo đức công vụ, kinh tế thị trường, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và vấn đề biến đổi đạo đức công vụ của đội ngũ công chức dưới tác động của kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay.

- Phân tích các hướng biến đổi tích cực, tiêu cực của đạo đức công vụ, nguyên nhân và yêu cầu đặt ra từ sự biến đổi đạo đức công cụ của đội ngũ công chức dưới tác động của kinh tế thị trường; luận giải sâu hơn một số tiêu chí cơ bản của đạo đức công vụ, như: trung thành với chính thể Nhà nước; tự giác, sáng tạo trong công việc; tôn trọng, phục vụ nhân dân; không ngừng tự rèn luyện, tu dưỡng bản thân và có tinh thần đoàn kết với đồng nghiệp. 

Những điểm mới rút ra từ kết quả nghiên cứu, khảo sát:

­- Từ nội dung của sự biến đổi đạo đức công vụ của đội  ngũ công chức dưới tác động của kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay, luận án chỉ ra rằng cần nhận thức đầy đủ hơn về đạo đức công vụ, phải thấy rõ tính cấp thiết, thời sự của việc xây dựng hệ thống giải pháp phù hợp, hiệu quả nhằm khắc phục sự biến đổi tiêu cực đạo đức công vụ của đội ngũ công chức dưới tác động của kinh tế thị trường định nước ta hiện nay.  

- Bằng việc tập trung nghiên cứu về thực trạng, nguyên nhân và những yêu cầu đặt ra t sự biến đổi đạo đức công cụ của đội ngũ công chức dưới tác động của kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay, luận án đã đề xuất các giải pháp để khắc phục sự biến đổi tiêu cực đạo đức công vụ của đội ngũ công chức dưới tác động của kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay.

Hội đồng chấm luận án đánh giá cao sự nghiêm túc của tác giả trong nghiên cứu khoa học, tất cả các thành viên Hội đồng chấm luận án đều đánh giá luận án đạt kết quả tốt.

Xin chúc mừng giảng viên Trương Thị Phương Thảo đã bảo vệ thành công luận án, góp phần bổ sung nguồn lực giảng viên chất lượng cao của Viện KHXH & NV  giai đoạn hiện nay.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Đại diện Học viện quốc gia Hồ Chí Minh thông qua Quyết định thành lập HĐ chấm Luận án

Chủ tịch Hội đồng chấm Luận án thông qua các bước chấm Luận án

NCS báo cáo tóm tắt Luận án trước Hội đồng

Thành viên Hội đồng nhận xét luận án và đặt câu hỏi cho NCS

NCS trả lời các câu hỏi của HĐ chấm Luận án đặt ra

Đại diện lãnh đạo Viện KHXH&NV, Chi ủy CBCB, Công đoàn và đồng nghiệp tặng hoa chúc mừng NCS

                                                             Tin và ảnh: NVT