Chúng tôi rất xúc động với nhận định này, bởi đó là truyền thống quý báu của dân tộc đã được Ðảng ta vận dụng sáng tạo trong suốt 90 năm qua, lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc đổi mới, từng bước đưa đất nước phát triển ngày càng toàn diện, có vị thế và uy tín trên trường quốc tế.

Ðất nước có những lúc đứng trước vô vàn khó khăn, thử thách nhưng dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, toàn thể quân và dân ta đã đoàn kết một lòng, phát huy cao độ ý chí, nghị lực, trí tuệ của mọi cá nhân, tập thể, tạo nên sức mạnh vô địch, lập nên những chiến công vang dội. Những chặng đường đã qua của dân tộc ta đã minh chứng cho điều đó và gần đây nhất là khi Việt Nam phải đối mặt với đại dịch Covid-19. Bất cứ khi nào đất nước đối mặt với hiểm nguy, truyền thống đoàn kết, lòng yêu nước, tình nhân ái và ý chí kiên cường của dân tộc và nhân dân ta lại được khơi dậy mạnh mẽ. Vì vậy, để đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, giai đoạn được nhận định rằng chúng ta sẽ tiếp tục phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thử thách, thì phẩm chất và truyền thống đó càng phải được phát huy, càng phải được nhân lên gấp bội.

Tuy nhiên, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, lơ là. Trong những năm tới, bối cảnh quốc tế, khu vực tiếp tục có nhiều thay đổi phức tạp, nhanh chóng, khó lường. Vì vậy, chúng ta phải phát huy cao độ tinh thần chủ động, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đồng thời nắm bắt thời cơ, cơ hội để phát triển. Ðể làm được điều đó cần khơi dậy mạnh mẽ trí tuệ, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, ở mọi cấp, ngành, lĩnh vực. Trong hệ thống chính trị, phải nêu cao hơn nữa bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ lãnh đạo, quản lý, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần trách nhiệm đối với công việc, nêu gương trong hành động, quyết tâm thực hiện có chất lượng, chiều sâu.

Quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho chúng tôi thêm nhận thức sâu sắc về nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân và của một người đảng viên trước giai đoạn phát triển mới của đất nước. Chúng tôi cũng tin tưởng, toàn Ðảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị nước ta quyết tâm cao, nỗ lực  lớn và hành động quyết liệt hơn nữa, nhất là Ðảng ta thật sự vững vàng, giữ vững bản chất cách mạng và khoa học, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tin cậy, yêu mến, thì chúng ta nhất định vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa,  đất nước phát triển toàn diện, bền vững, ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lê Thị Hòa

Theo: Báo Nhân dân điên.vn