Thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch đào tạo theo quy định, năm học 2020 - 2021 Viện KHXH&NV Trường Đại học Vinh tuyển sinh các ngành đào tạo đại học gồm: Báo chí; Chính trị học; Chính trị học (Chuyên ngành Chính sách công); Du lịch; Công tác xã hội; Quản lý nhà nước; Quản lý văn hóa; Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch). Để biết rõ thêm thông tin tuyển sinh các ngành, xin tham khảo nội dung cụ thể ở file đính kèm.

pdf_20200407_200444_vien_khxhnv.

pdf_20200407_201529_vien_khxhnv